10 belangrijke vragen en antwoorden over de Uilenhof op een rijtje:

1. Wat voor middelbare school is de Uilenhof eigenlijk?

De Uilenhof is een kleinschalige, open christelijke school, nabij het centrum van Gorinchem. Onze school kent een groot voedingsgebied, heeft zo’n 500 leerlingen en er werken ongeveer 60 medewerkers. De Uilenhof is een van de acht locaties van Stichting CVO – AV.

2. Wat is de missie/visie van de Uilenhof? Waar geloven wij in?
Wij willen naar onszelf kijken als een familie en zien ook graag voor ons dat anderen dit doen. Bij de Uilenhof kennen we elkaar en worden we gekend. Of je nu leerling bent, ouder/verzorger, medewerker, buurtbewoner of een andere relatie met ons hebt. Iedereen doet ertoe. Iedereen heeft unieke talenten! Wij geloven dat (goede) voorbeelden om ons heen houvast en richting kunnen geven aan ons leven. Ons familiedenken komt niet zomaar ergens vandaan. Vanuit de christelijke normen en waarden, mag iedereen ontdekken wie hij/zij is en dat we waardevol en uniek zijn. Het streven naar familiebanden die goed, positief, kwetsbaar en open zijn, zorgt ervoor dat de Uilenhof al jarenlang een thuis is voor veel leerlingen.

3. Waar zijn wij goed (of misschien wel de beste) in?

Als je ervoor kiest om een ander te zien als je familie, ga je bewust, onvoorwaardelijk, helpend en gunnend met de ander om. Wij steken (on)bewust veel tijd in het leren kennen van elkaar. Wij willen weten wie de ander is, waar hij/zij goed in is en verder in kan groeien. Binnen onze kleinschaligheid, een enorm groot voordeel, denken we in relaties en niet in posities. Vanuit ieders verantwoordelijkheid bouwen we aan een familieband voor het leven! Onze kernwaarden zijn: Vrolijk, Vergevend, Verantwoordelijk en Verbindend.
De Uilenhof is een eigentijds, moderne school. Alle lessen worden georganiseerd binnen domeinen. Dit zijn vakken die met elkaar samenwerken en allemaal een eigen herkenbare plek hebben in het gebouw. Alle leerlingen volgen drie vaklessen op een dag in hun eigen (cluster)groep/klas. Daarnaast bieden we keuze/flexlessen aan die leerlingen zelf kiezen: stiltelessen, huiswerklessen en extra vaklessen. Naast het aanbod van vakken volgen leerlingen (soms facultatief) extra verdiepende modules op het gebied van Sport (sportklas), Kunst en Cultuur (kunstklas), Talen (Anglia) en Science. Meer over ons flexrooster kun u hier lezen.

4. Welke opleidingsmogelijkheden biedt de Uilenhof?

Onze locatie kent drie verschillende opleidingen. Allereerst de zgn. ‘Nieuwe Mavo’, een vier- jarige (gl/tl) mavo opleiding die start in de brugklas mavo/havo. Alle brugklasleerlingen volgen naast de reguliere vakken een wekelijks oriëntatieprogramma (projecten) op het gebied van Techniek & Media (TOT), Economie&Ondernemen (Young Business) en Gezondheidszorg (Social Care). Na de brugklas kies je een vervolgroute: mavo 2, havo 2 (zgn. Havo Junior klas op de Uilenhof) of de versnelde mavo. De Havo Junior gaat vanaf het 3e leerjaar verder aan het Lyceum Oude Hoven. De versnelde mavo is een uniek programma voor gemotiveerde leerlingen die 2 diploma’s (mavo en mbo) willen halen in 6 jaar. Al in 2012 is de Uilenhof hiermee gestart voor techniek onder de naam TOT, TalentOntwikkkelingTechniek. Vanaf schooljaar 2018/2019 zijn de sectoren Economie en Zorg & Welzijn hieraan toegevoegd. Hiermee is de Uilenhof de eerste school in Nederland! Momenteel worden er aanpassingen in de wet voorbereid dat alle scholen in Nederland een gemeenschappelijke opleiding vmbo-mbo kunnen gaan aanbieden. De TOT – opleiding stond eerder al in de landelijke top 10 van meest innovatieve techniekprojecten.

5. Hoe wordt mijn zoon/dochter opgevangen en begeleid?

Ouder(s)/verzorger(s) geven ons regelmatig terug dat ‘jullie onze kinderen behandelen alsof het jullie eigen kinderen zijn’. We staan bij de voordeur klaar als er iets met een leerling is gebeurd onderweg. Ons handelen is erop gericht dat alle leerlingen mogen worden wie ze zijn. Dat begint al met een ‘warme overdracht’ vanuit de basisschool, het bijhouden van een persoonlijk leerlingvolgsysteem, een zes-wekelijkse leerlingbespreking en een aparte leerlijn gericht op het ontwikkelen van diverse vaardigheden (ons domein vorming en vaardigheden). We starten na de aanmelding en toelating met twee kennismakingsmiddagen in mei/juni. Ook staat de eerste schoolweek na de zomervakantie geheel in het teken van kennismaking en ontmoeting. Onze mentorcoaches zijn de spil van de begeleiding. Bij gesprekken op school betrekken we ook de leerlingen in wat wij noemen groei- en KOM – gesprekken (Kind-Ouder-Mentor)

6. Hoe staat de Uilenhof eigenlijk bekend?

Wij horen van mensen die met ons te maken hebben (gehad), dat de Uilenhof een betrokken, gezellige en positieve school is. Ons karakteristieke schoolgebouw straalt een gemoedelijke sfeer uit. Ons onderwijs kent een mooie balans tussen de meer traditionele aspecten en modern en eigentijds onderwijs. Zo organiseren we 5 weken per jaar diverse projecten en excursies in zgn. domeindagen/weken. Binnen onze ‘familiecultuur’ bestaan er heldere afspraken en omgangsvormen die bij iedereen bekend zijn. De ‘lijntjes’ tussen school en thuis zijn kort. De begeleiding en ondersteuning staat uitstekend bekend door o.a. inzet van taal- en rekencoaching, uitvoerig mentoraat en speciale voorzieningen voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie.

7. Hoe meld ik mijn zoon/dochter aan?

De basisschool heeft de grootste inhoudelijke rol tijdens het aanmeldingsproces. Die stellen een zgn. onderwijskundigrapport (OKR) op met daarin het basisschooladvies en de onderbouwing daarbij. Ouder(s)/verzorger(s) kiezen samen met hun zoon/dochter een school uit en vullen zelf een aanmeldingsformulier in. Tijdens de centrale aanmelddagen op woensdag 3 en donderdag 4 maart a.s. ontmoeten we elkaar graag om alle nieuwe aanmeldingen in ontvangst te nemen. De periode tot aan de meivakantie worden vervolgens gebruikt om alle aanmeldgegevens tussen de basisschool en ons in orde te maken. Voor alle leerlingen is er namelijk een overdrachtsgesprek tussen de basisschool en ons. In sommige gevallen nodigen we daarvoor ook ouders/verzorgers uit. Nog voor de meivakantie sturen we een plaatsingsbrief naar alle leerlingen en naar de basisschool.

8. Wat wordt er van mij als ouder/verzorger verwacht?

De Uilenhof gelooft in de kracht van familiedenken. Onze belofte is niet voor niks ‘Kijken door familie – ogen’. De familie die wij graag voor ons zien staat continue in verbinding met elkaar. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, levensovertuiging of huidskleur. Vanuit onze kernwaarden verwachten we dat ouder(s)/verzorger(s) hun verantwoordelijkheid dragen als mede-eigenaars van de school. Bij activiteiten zoals ouderkindgesprekken, thema-avonden en informatiebijeenkomsten rekenen we op uw betrokkenheid. Hetzelfde geldt voor het lezen van alle informatie die we als school verstrekken. Ook bieden we u de mogelijkheid om mee te denken over het schoolbeleid door zitting te nemen in de ouderraad of juist actief te zijn als vrijwilliger.

9. Kunnen er leerlingen worden afgewezen die zich hebben aangemeld?

Allereerst geldt dat de Uilenhof niet met een loting o.i.d. werkt. Alle binnengekomen aanmeldingen worden verwerkt en behandeld door de (zorg)coördinator en de mentorcoaches. Er kunnen doorgaans twee redenen zijn waarom een leerling niet kan worden geplaatst. In de eerste plaats is dat een niet passend advies. Een basis- of kaderadvies geeft in principe geen recht op toelating op een school die opleidt voor de gemengde/theoretische leerweg (mavo) en havo onderbouw. In het geval van een kader/gemengd advies wordt samen met locatie Windroos, de basisschool en ouder/kind gekeken wat de meest passende start is. We willen tenslotte het beste voor de leerling! In de tweede plaats kan het zijn dat de ondersteuningsvraag op het gebied van zorg en begeleiding onvoldoende aansluiting heeft bij het schoolondersteuningsprofiel van onze locatie. Laatstgenoemde reden komt, mede door ons brede zorgaanbod, gelukkig nauwelijks voor en kent veelal een langer voortraject.

10. Hoe wil de Uilenhof zich verder ontwikkelen?

In de afgelopen jaren heeft de Uilenhof drie prachtige onderwijsconcepten neergezet. Deze ontwikkeling ging hand in hand met een groei van het aantal leerlingen van 350 naar nu 500. Vanaf schooljaar 2018/2019 is de versnelde mavo verder verbreed en zijn we van start gegaan met een flexibel lesrooster. Op deze manier bieden we volop maatwerk voor al onze leerlingen en zijn we een huiswerkarme school. We ontwikkelen de komende jaren het ‘flexmodel’ verder door zodat de mix tussen begeleiding en steun enerzijds en eigen verantwoordelijkheid en vrijheid anderzijds optimaal in balans komen. Ook gaan we verder met thema’s als differentiëren in de les (o.a. omgaan met verschillende leerstijlen, toetsen, werkvormen, niveaus en tempo) en inzet van digitaal materiaal laptops.