Vragen en antwoorden over de nieuwe lessentabel op de Uilenhof

Iedere leerling is in onze ogen uniek en verdient onderwijs dat zo goed mogelijk aansluit bij persoonlijke interesses, talenten en kwaliteiten. Misschien ben je wel heel goed in wiskunde, maar merk je dat klasgenoten dit vak lastiger vinden. Een ander is weer goed in talen of geschiedenis. Ruimte voor die verschillen is mooi, ze maken jou tot wie je bent! Verschillen zijn mooi en nodigen uit om met jou te zoeken naar wat je moet leren en hoe je dat het beste kunt doen. Daarom werken we met verschillende type lessen: vaklessen (bloklessen), keuze/flexlessen en project/domeinlessen. Deze vorm biedt ruimte voor verschillen in leerstijl en tempo en heeft elke leerling invloed op zijn eigen ontwikkeling!

Hoe ziet het nieuwe rooster er uit?
Een flexrooster is anders dan een regulier lesrooster en is opgebouwd uit drie verschillende lessen; we starten en eindigen de lesdag met keuzelessen/flexlessen. Daar tussenin vinden drie vaklessen plaats met je eigen klas. In de onderbouw wordt daarnaast ook wekelijks keuzedomeintijd (KDT) aangeboden. Afhankelijk van het leerjaar en je vakkenpakket heb je een keer per week een 4e blokles in de middag. Het flexrooster is simpel en geeft rust en duidelijkheid in de school.

Hoe lang duren de lessen?
Een vakles en domeinles duurt 80 minuten en een flexles/keuzeles/mentorles duurt 40 minuten.

Ik mag meer keuzes maken, betekent dat dat ik mag doen wat ik wil?
Dat er meer maatwerk aan elke leerling wordt aangeboden betekent niet dat je zomaar mag doen wat je wilt. We vinden het belangrijk dat je juist in deze leeftijd leert omgaan met het maken van goede keuzes. Mentoren begeleiden, ondersteunen en sturen dit alles samen met jou. Het dagritme is voor iedereen helder en overzichtelijk. We raden je aan om je flexlessen altijd af te stemmen met je ouders/verzorgers en je mentorcoach. Kies voor inhoud die je belangrijk vindt en niet voor een handig tijdstip.

Wat gebeurt er in een vak en domeinles?
Omdat het belangrijk is dat je als leerling jezelf optimaal ontwikkelt op weg naar een diploma, moet je daar natuurlijk goed op worden voorbereid. Je moet dezelfde kennis opbouwen als je klasgenoten. Die kennis en vaardigheden worden behandeld in de vaklessen. Je kunt dit zien als het standaardaanbod voor alle leerlingen. Je werkt in gevarieerde werkvormen alleen of samen met je klasgenoten aan de bekende vakken Nederlands, Wiskunde of CKV. In de onderbouw worden een aantal vakken als combinatie aangeboden. Zo krijgt je binnen het domein Mens&Maatschappij een M&M uur wat bestaat uit onderdelen van de vakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en Economie. Vaklessen staan ingepland op je rooster. Halverwege het schooljaar komt er een nieuw basisrooster. Sommige vakken volg je de helft van het schooljaar een keer in de week en daarna twee keer of niet meer.

Wat gebeurt er tijdens keuzedomeintijd en projectlessen?
In de brugklassen volgen alle leerlingen een oriëntatieprogramma op het gebied van Techniek & Media (TOT – programma), Economie (Young Business) en Zorg&Welzijn (Social Care). Dit zijn de drie beroepssectoren waarbinnen vmbo – leerlingen uiteindelijk diplomeren. Na ca. 9 weken wisselen de groepen. Uiteraard houden we rekening met de groepsindeling, alhoewel het natuurlijk ook de bedoeling is om nieuwe leerlingen te leren kennen. De lessen bestaan vaak uit grote opdrachten waar meerdere weken aan gewerkt wordt. Ook willen we graag iedereen uitdagen om eigen talenten en interesses in te zetten op school. In alle mavo 2 klassen bieden we keuzemodules aan. Een half jaar lang volgen leerlingen een keuzemodule Sport, Talen, Science of Kunst. In een schooljaar volg je dus twee van de vier aangeboden modules, een ideale voorbereiding op je vakkenpakketkeuze in klas 3.

Hoe ziet een flexles/keuzeles er uit?
We maken onderscheid tussen vakflexuren (KVT), stilteflexuren en huiswerkflexuren. Bij vakflexlessen zit je bij een vakdocent in een lokaal samen met leerlingen die ook graag extra tijd willen besteden aan dat vak. Elke vakdocent heeft minimaal 1 vakflexuur per week op zijn eigen rooster, voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is dit meer. Alle vakflexuren worden verspreid over de hele week. Omdat het over verschillende onderwerpen binnen dat vak kan gaan, is het voor de docent prettig om te weten waar behoefte aan is. Zo kan hij of zij voldoen aan de verschillende behoeften van de aanwezige leerlingen. Je hebt gelegenheid om vragen te stellen, toetsen voor of na te bespreken en extra uitleg te krijgen over leerstof die je nog niet goed hebt begrepen in een vakles.

Bij stilteflexuren en huiswerkflexlessen kun je als leerling zelfstandig of in groepjes aan de slag met opdrachten als verwerking van de stof die je in de vakles aangeboden hebt gekregen. Omdat we weten dat sommige leerlingen graag alleen en in stilte hun huiswerkopdrachten willen maken en leren, zijn er elke dag een aantal lokalen ingericht als stilteruimtes. Als je hier als leerling voor kiest, kies je er dus voor om alleen te werken. Een docent of ondersteuner houdt toezicht. Natuurlijk kun je deze tijd ook besteden om bijvoorbeeld boeken te lezen. Wie liever in overleg opdrachten wil maken, een presentatie wil voorbereiden zoekt een huiswerklokaal op. Er is altijd een docent aanwezig die je kan helpen en ondersteunen.

Is de Uilenhof een huiswerkarme school?
Dat is zeker ons streven, maar het zal verschillend zijn per leerling. Doordat we veel huiswerkmogelijkheden en begeleiding aanbieden in keuze/flexlessen beperken we het maken van huiswerk thuis. Voor veel leerlingen is dit prettig. Natuurlijk kan het nodig zijn om ook thuis nog extra tijd vrij te maken om toetsen voor te bereiden.

Hoeveel flexlessen moet ik volgen per dag of in de week?
Dat verschilt per leerjaar. In de onderbouw hebben alle leerlingen ongeveer 8 a 10 keuzemogelijkheden per week. Minimaal de helft daarvan is verplicht voor elke leerling. Meer lessen volgen mag altijd! In de bovenbouw volgen de leerlingen ook minimaal de helft van het aantal aangeboden momenten, dat zal neerkomen op minimaal ca. 3 keuze/flexlessen per week. De mentorcoaches informeren de leerlingen over het aantal flexlessen en de wijze van inschrijven.

Wie kiest er naar welke keuze/flexles ik ga?
We vinden het belangrijk dat je als leerling zelf invloed hebt op je leerproces. Dat betekent dat jij zelf de keuze overweegt voor welke vakken jij extra ondersteuning/bijles nodig hebt en in welke vorm. In de wekelijkse mentorles en in mentorgesprekken is er vervolgens afstemming of je gekozen keuze/flexlessen ook overeenkomen met het advies van vakdocenten, je mentor, je voortgang bij de verschillende vakken en je manier van leren. Op die manier zorgen we er samen met jou voor dat jij de ondersteuning krijgt die jij nodig hebt.

Kan ik per dag kiezen naar welke keuze/flexles ik ga?
Nee, dat kan niet. Je kiest telkens een week vooruit. Jouw keuzes worden vastgelegd in SOMtoday, zodat je docenten, mentorcoach en je ouder(s)/verzorger(s) weten welke lessen je gaat bijwonen en dus ook de absentie goed kunnen verwerken.

Kan ik altijd naar elke keuze/flexles die wordt aangeboden?
Nee, helaas niet. Per les is een maximum aan inschrijvingen. Als het totaal is bereikt, sluit de inschrijving voor die keuze/flexles. Je kunt dan naar een andere les gaan, of inschrijven voor een ander moment. Op die manier hebben we controle over het aantal leerlingen in bijvoorbeeld een laptoplokaal zodat alle leerlingen zeker zijn van het gebruik van een laptop.

Zit ik altijd met mijn klasgenoten bij een keuze/flexles?
Nee, dat is niet het geval. Het kan zijn dat er ook andere leerlingen van parallelgroepen aanwezig zijn. Wel is het zo dat bij vakflexuren er een onderscheid gemaakt wordt tussen onder- en bovenbouw. Volg je bijvoorbeeld een vakflexuur biologie zit je als onderbouwleerling niet samen met bovenbouwleerlingen in een lokaal.

Wat gebeurt er als ik mezelf niet of te weinig inschrijf?
Op donderdagmorgen om 11.00 uur sluit de wekelijkse inschrijving zodat er een controleslag gedaan kan worden. Wie zich niet op tijd heeft ingeschreven of voor te weinig lessen krijgt een reminder. Dit bericht gaat zowel naar de ouders/verzorgers als de leerlingen. Alsnog inschrijven kan dan tot vrijdagmorgen 11.00 uur. Daarna worden lessen zelf aan leerlingen toebedeeld door school en vinden de leerlingen dit terug in hun eigen lesrooster.

Wat als ik te laat ben tijdens een vak- of keuze/flexles?
De keuze/flexlessen aan het begin van de dag starten om 8.30 uur, in de middag om 14.10 en 14.50 uur. Ben je te laat bij een keuze/flexuur, vervalt de hele les voor je en wordt je op dinsdagmiddag verwacht om de lestijd in te halen. Na elke les is er pauze of wisseltijd. We verwachten dat leerlingen daarom niet of nauwelijks nog te laat komen. Is dat wel het geval bij een vakles, meld je je bij de receptie voor een te laat briefje en wordt dit genoteerd in SOM.

Hoe waarborgen jullie de kwaliteit van het onderwijs in de nieuwe organisatievorm?
Vanuit onze professionaliteit als docenten, weten we zeker dat we binnen een flexibeler model kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden. In het voorbereidingstraject worden alle lesprogramma’s herschreven en doen we veel inspiratie op bij scholen die hier al veel meer ervaring mee hebben. We zullen in de eerste periode doorlopend evalueren en bijstellen waar nodig.

Krijgen leerlingen net zoveel lesuren als in het oude systeem?
Leerlingen moeten per jaar van de overheid gemiddeld 1.000 uur aan onderwijs aangeboden krijgen. In het examenjaar is dat 700 uur. In de nieuwe urenverdeling wordt ca. 80% (dus 800 uur) gevuld door de vaklessen en keuzedomeintijd. Door de gestelde verplichting van een minimum aantal te volgen flexlessen komen de leerlingen aan de wettelijke onderwijsnorm. Bovendien werken we met een jaarindeling van 4 perioden van elk 10 weken en kunnen we bijsturen waar nodig.

Ik zit volgend jaar in de examenklas en vind het best spannend dat school nu overstapt op een nieuw systeem. Hoe word ik begeleid in het maken van keuzes?
Daar hebben we zeker rekening mee gehouden. Alle 4e klassen krijgen de examenvakken elk 2 vaklessen per week aangeboden. In veel gevallen is dat een uitbreiding t.o.v. de huidige lestijd. Omdat we werken met een groeimodel, hebben we in overleg met leerlingen gekozen voor een gefaseerde invoering. Natuurlijk zijn we benieuwd hoe bovenbouwleerlingen het vinden om zelf keuze/flexlessen te kiezen en daarom gaan we die uitdaging (in beperkte mate) ook aan.

Blijven mentorlessen ook bestaan?
Jazeker. Alle leerlingen (ook de bovenbouw) volgen een mentoraatsprogramma dat thematisch is opgebouwd. We werken hierbij aan de hand van 10 belangrijke vaardigheden (skills) waar een uitgebreid programma bij hoort. Tijdens de wekelijkse mentorles is hier ruimte voor. Daarnaast kunnen leerlingen zelf binnen de keuze/flexuren ook werken aan deze leerlijn.

Wat gebeurt er bij lesuitval?
Er zijn per vakles altijd twee docenten/ondersteuners beschikbaar voor het opvangen van lessen die uitvallen. Deze tellen niet mee als flexles. Als het niet mogelijk is om de les te laten opvangen en je als leerling hierdoor moet wachten omdat je je hebt ingeschreven voor een flexles, kun je op eigen initiatief naar de receptie gaan en wordt gekeken of je je flexles kunt verplaatsen naar een ander moment op dezelfde dag.

Huiswerkbegeleiding
Alle leerlingen krijgen (gratis) huiswerkbegeleiding tijdens de keuze/flexlessen aan het begin en/of einde van de dag. Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanuit een arrangement worden vaste begeleidingsmomenten ingepland binnen de keuze/flexuren. Onze leerlingondersteuner kan op die manier nauw in contact zijn met leerlingen die extra ondersteuning behoeven bij het plannen, overhoren en structureren van huiswerk.

Wat verwachten we van de ouder(s)/verzorger(s)?
De leerlingen hebben veel baat bij een goede communicatie en afstemming tussen leerling/ouder(s)/verzorger(s) en school. Schroom dus nooit om contact op te nemen met een vakdocent of een mentor. Daarnaast heeft elke leerling het nodig dat er belangstelling, en vaak ook sturing is. De ouder(s)/verzorger(s) kunnen de inschrijvingen van de leerlingen in SOM zien en weten ook wat het wekelijkse aanbod is. Het kan een goede stimulans zijn om uw zoon/dochter op de mogelijkheid van een vakflexuur te wijzen als u weet dat dit nuttig is. Ook de mentor zal dit doen. Het is de kunst om de balans te vinden tussen loslaten en sturen.

Bekijk hieronder de presentatie “flexrooster en versnelde mavo”.

Bekijk hier ons flimpje over flexonderwijs.