Formulieren

Voor het aanvragen en doorgeven van verlof maakt de school onderscheid tussen twee vormen: kortdurend (on)voorzien verlof en voorzien buitengewoon verlof.

Kortdurend verlof

Hieronder verstaan we dokterbezoek, orthodontist e.d. We vragen om deze afspraken zo veel mogelijk buiten de reguliere lestijden te plannen. Mocht dit echter niet lukken kunt u gebruik maken van onderstaand formulier.

Het formulier kennisgeving van afwezigheid dient altijd door de ouders/verzorgers ondertekend minimaal een dag van tevoren ingeleverd te worden bij de receptie van de school.

Buitengewoon (extra) verlof

Onder buitengewoon verlof verstaan we bruiloften, extra vakantiedagen, religieuze feestdagen. De school neemt per situatie in overleg met de ouders/verzorgers een beslissing en hanteert daarvoor de richtlijnen zoals deze door de overheid zijn vastgesteld. Een verzoek voor buitengewoon verlof dient een week van tevoren te worden ingediend bij de teamleider.

Richtlijnen die de school hanteert bij het toestaan van buitengewoon verlof zijn te lezen op:

http://www.dienstgezondheidjeugd.nl/publiek-thema/extra-verlof

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen.html